elem ka ug

Gandalf Bialy portal

Temat: Gameplay MGS4
pojazdy, to np. moga by? patrole powietrzen, patrole w Jeepach, patrole z MGsami jak w trailerze. No i ciekawe czy b?dzie mo?na u?ywac elementów otoczenia w walce, nie koniecznie jako kryjówk?,...
Źródło: mgs.gram.pl/forum/viewtopic.php?t=224Temat: KATY?
Po wyj?ciu z kina mia?em mieszane uczucia. Na pewno nie jest to typowy film dla wycieczek szkolnych, jak chocia?by "Pan Tadeusz", mimo ?e wiele elementów na to wskazuje. Przede wszystkim razi? ... Aktorzy w wywiadach mówili, ?e przede wszystkim z oficerów zamordowanych w Katyniu i ich rodzin nie chc? stworzy? patriotycznych pomników, ale pokaza? ich jako ludzi z krwi i ko?ci. Wed?ug mnie nie do ko?ca uda?a im si? ta sztuka, ale nie przez braki w ich aktorskim warsztacie, ale przede wszystkim z winy scenariusza, a nawet charakteryzacji. ??czniczka AK wygl?da?a tak, jak ka?dy...
Źródło: dkf.pwr.wroc.pl/forum/viewtopic.php?t=20


Temat: : Wstawianie elementów "w ?cie?k?".
... b?dziemy odcina? ?cie?k? prawym przyciskiem myszy i z menu Track Object wybra? Insert Corner. Je?li nie zrobimy tego dok?adnie, ?cie?ka nam si? skrzywi jak pokazano na rysunku poni?ej: Oczywi?cie mo?na t?...
Źródło: alpro.pl/forum/viewtopic.php?t=24


Temat: Monster Madness: Battle For Suburbia
... trybie co-op, w których mo?e wzi?? udzia? do 4 graczy (mog? si? po??czy? zarówno poprzez sie? jak i lokalnie). Ka?dy z graczy wciela si? w jedn? z postaci o unikalnych broniach...
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=20387


Temat: Szybka Kolej Miejska Wawa
... utrzymane opuszczane okna. Jednostka 1397 KM ma ju? uchylne. Jednak da si? :) Wed?ug mnie brakuje tym jednostkom rozruchu impulsowego. Ale by? mo?e z powodów kadrowych tak mog?o zosta? zrobione. SUMA:...
Źródło: tm7.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=168


Temat: Cyborg też człowiek?
... jednak to nie wystarczy by uzna? je za istoty ludzkie. Jeszcze czego brak... Wed?ug mnie wa?na jest jeszcze... ja wiem... W GITS'ie mówi sie na to "ghost"... Chodzi mi o samowiadomo?,...
Źródło: mangaforum.dmkproject.pl/forum/viewtopic.php?t=129


Temat: Rollercoaster Tycoon 3
... atrakcji i elementów w jakie wyposa?amy park, za? wszystkie one zosta?y podzielone na pi?? grup tematycznych: standardowy (wspó?czesny), Dziki Zachód, przestrze? kosmiczna, przygodowy oraz paranormalny (duchy, itp.). Poprawiono mechanizmy odpowiedzialne za...
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=20362


Temat: Multimedialny Słownik Collinsa
... wyszukuje has?a wed?ug opisu podanego przez u?ytkownika; * opcja HISTORIA - umo?liwia obejrzenie listy wcze?niej wyszukiwanych s?ów wraz z opisami; * opcja KARTKA - opis wybranego zwrotu mo?e pozosta? na ekranie...
Źródło: sdcv.pl/showthread.php?t=672


Temat: [RS] Adobe Dreamweaver CS3
Bridge CS3 Adobe Bridge centralnie udost?pnia pliki projektów, aplikacje i ustawienia wraz z obs?ug? znakowania metadanych XMP i wyszukiwania. Dzi?ki funkcjom organizowania i wspó?u?ytkowania plików, oraz dzi?ki dost?powi do Kolekcji zdj??...
Źródło: sdcv.pl/showthread.php?t=48299


Temat: Jade Empire: Edycja Specjalna
BioWare – Star Wars: KOTOR. Gra jest oparta na wyborze mi?dzy ?cie?k? dobra a drog? z?a. Ka?da interakcja z otoczeniem, rozmowa z NPCem i walka, uruchamia okre?lone mechanizmy, które wp?ywaj? na ... p?ynnie, czego zas?ug? jest odpowiednio zmodyfikowany i ulepszony silnik Star Wars: KOTOR. Wersja Jade Empire na PeCeta oferuje grafik? w wy?szej rozdzielczo?ci ni? jej Xboxowy odpowiednik, a tak?e liczne nowe efekty...
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=16778


Temat: Giants Editor Tworzenie Mapki
... elementów na mapie która nam si? pojawi wybieramy interesuj?cy nas element po czym klikamy del ZAPIS: po edycji mapki nale?y zapisa? zmienione tekstury klikaj?c 3 przycisk od prawej[Save Terrain Data] a...
Źródło: ls-mods.net/showthread.php?t=417


Copyright (c) 2009 Gandalf Bialy portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.